MSR Traffic - Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
You need to upgrade your Flash Player

Edytor diagramów MSR-ED

Edytor diagramów MSR-ED

Edytor diagramów MSR-ED jest narzędziem umożliwiającym edycję diagramów paskowych opisujących funkcjonowanie programów drogowych sygnalizacji świetlnych oraz weryfikację prawidłowości projektowania tych programów.

MSR-ED jest przeznaczony do pracy w systemie Windows 95 / 98 / 2002 / XP, dane prezentowane są w sposób identyczny jak w przeglądarce diagramów MSR-PD oraz systemie monitorowania MSR-SMiS.

Edytor diagramów MSR-ED

Program umożliwia tworzenie lub wczytywanie uprzednio utworzonych projektów obejmujących matrycę kolizji oraz jeden lub więcej programów sygnalizacji. Maksymalna liczba programów edytowanych w ramach jednego projektu wynosi 32, każdy projekt opatrywany jest metryką obejmującą następujące dane:

 • nazwa miasta,
 • nazwa skrzyżowania,
 • liczba grup sygnalizacyjnych,
 • imię i nazwisko opracowującego projekt,
 • imię i nazwisko projektanta,
 • imię i nazwisko sprawdzającego,
 • datę utworzenia projektu,
 • uwagi odnośnie projektu.

Dane z metryki są automatycznie przenoszone do tabelek drukowanych łącznie z programami wchodzącymi w skład projektu. Dostępne są 2 rodzaje tabelek - pełna i uproszczona. Program posiada wbudowany edytor tekstu umożliwiający wprowadzenie opisu projektu, dokonywanych zmian itp. MSR-ED wyposażony jest w opcję importowania projektów utworzonych przy pomocy programu PL - zaimportowane dane tworzą projekt. Importowane są: macierz kolizji, diagramy oraz opis projektu. Zawartość projektu może być drukowana w całości lub części.

Funkcje edycji programów obejmują:

 • dodanie nowego programu,
 • kopiowanie bieżącego programu do schowka,
 • nadpisanie istniejącego programu przez program ze schowka,
 • usuwanie programu.

Użytkownik w dowolnym momencie edycji projektu ma możliwość wprowadzenia matrycy kolizji, po zdefiniowaniu której automatycznie sprawdzana jest zgodność z nią edytowanych diagramów paskowych i ewentualnie sygnalizowane występujące niezgodności - kolizje i naruszenia czasów międzyzielonych.

Okno użytkownika zawiera następujące pola:

 • pole numerów grup,
 • pole typów grup,
 • pole oznaczeń sygnalizatorów,
 • pole komentarza,
 • pole diagramu grupy na które składają się:
  • pole diagramu paskowego grupy,
  • pole edycyjne 1,
  • pole edycyjne 2,
  • pole punktów przełączeń
  • pole komunikatu o błędach.

Program obsługuje następujące typy grup:

 • kołowa K,
 • tramwajowa T,
 • tramwajowa 3-komorowa TW,
 • piesza P,
 • rowerowa R,
 • strzałka S,
 • strzałka pomocnicza SP
 • pulsator ostrzegawczy o pieszych MP,
 • autobusowa A,
 • kołowa 2-komorowa dla sygnalizacji wahadłowych KW,
 • kołowa ze sygnałem załączającym żółtym-pulsującym KY*,
 • pulsator ostrzegawczy MY*,
 • nieokreślona N.

Funkcje edycji grup obejmują:

 • wprowadzenie nowej grupy,
 • usunięcie istniejącej grupy,
 • zmianę kolejności grup,
 • "zerowanie" sterowań w grupie.

Program obsługuje diagramy o pojemności 48 grup sygnalizacyjnych. Standardowo ikony odwzorowujące poszczególne sterowania są kompatybilne ze stosowanymi w MSR-PD oraz MSR-SMiS, istnieje jednak możliwość dostosowania ich do wymagań użytkownika.

Funkcje edycji diagramów paskowych obejmują:

 • przesuwanie diagramu grupy / zaznaczonych grup / wszystkich grup programu,
 • wydłużanie sterowania w grupie / zaznaczonych grupach /, wszystkich grupach programu ze zwiększaniem długości cyklu,
 • wydłużanie sterowania w grupie / zaznaczonych grupach /, wszystkich grupach programu z zachowaniem długości cyklu,
 • skracanie sterowania w grupie / zaznaczonych grupach /, wszystkich grupach programu ze skracaniem długości cyklu,
 • skracanie sterowania w grupie / zaznaczonych grupach /, wszystkich grupach programu z zachowaniem długości cyklu,
 • wstawianie sterowania o zadanej długości,
 • wypełnienie diagramu stanem początkowym charakterystycznym dla danego typu grupy.

Użytkownik ma możliwość edycji opisu w polu komentarza umieszczonym za diagramem paskowym grupy oraz w polach edycji 1 i 2 umieszczonych nad tym diagramem. Obsługiwane są polecenia: dodaj opis, edytuj opis, usuń opis. Wprowadzone diagramy mogą być eksportowane w postaci bitmap do innych aplikacji i stać się w ten sposób integralnymi częściami projektów sygnalizacji tworzonych przy pomocy innych aplikacji pracujących pod systemem Windows.

W programie dostępna jest opcja tworzenia na podstawie wprowadzonych diagramów i innych parametrów plików danych aplikacji FIXCON sterowników MSR-2002. Pliki te po ich załadowaniu do sterownika umożliwiają realizację sterowania stałoczasowego skoordynowanego. Przy pomocy MSR ED użytkownik ma możliwość deklarowania przebiegu procesu koordynacji przez wprowadzenie przedziałów skracania/wydłużania cyklu oraz współczynników rozkoordynowania. Program podpowiada wynikające z diagramu możliwe przedziały wydłużania/skracania.

pobierz specyfikację