You need to upgrade your Flash Player


Sterownik MSR-MINI-2002

Sterownik MSR-MINI-2002

Charakterystyka ogólna

Sterowniki MSR-MINI-2002, bazujące na dobrze sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w urządzeniach MSR-2002, przeznaczone są do sterowania ruchem na małych i średnich skrzyżowaniach. MSR-MINI-2002 posiada w pełni 2-procesorową architekturę, ma wbudowane wszystkie zabezpieczenia wymagane przez ‘Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ich umieszczania na drogach. Czas eliminacji stanu niebezpiecznego dla ruchu wynosi < 0,3s. Architektura, oprogramowanie oraz moduły sterowników MSR-MINI-2002 są w pełni kompatybilne z modułami stosowanymi w MSR-2002. Stosowanie urządzeń w wersji MINI to z jednej strony możliwość realizacji wszystkich funkcji MSR-2002, a z drugiej strony niższy koszt budowy sygnalizacji świetlnych na małych i średnich obiektach sterowania. MSR-MINI-2002 produkowany jest w szeregu wykonaniach, w poniższej tablicy zestawiono wykonania typowe oraz ich skróconą charakterystykę. Sterownik realizuje aplikacje sterujące FIXCON, OPTICON i SOPHICON i może współpracować z dostępnymi na rynku detektorami zewnętrznymi podczerwonymi, mikrofalowymi wideodetektorami itp.

Sterownik MSR-PDP-2002

Podstawowe dane techniczne

Zasilanie

 • Jednofazowe 230V/50Hz
 • Maksymalna moc obciążenia - 2,3 kW

Obudowa

 • Szafa aluminiowa małogabarytowa o wymiarach 865*375*1180 mm (szerokość * głębokość * wysokość) przykręcana do ramy fundamentowej wpuszczanej w fundament betonowy (prefabrykowany) lub do fundamentu aluminiowego wkopywanego w ziemię
 • Komora panelu policyjnego

Konstrukcja

 • Modularna
 • Elementy elektroniki w postaci modułów o wymiarach pojedynczej lub podwodnej Eurokarty umieszczonych w 19-calowej kasecie EURO 6U/84T.

Funkcje kontrolno-zabezpieczające realizowane niezależnie od siebie przez kanały sterowania i nadzoru

 • Kontrola logiczna (modułów cyfrowych)
 • Kontrola napięciowa (zdublowane układy pomiarowe w torach sterowania i nadzoru)
 • Kontrola mocy w torach świateł czerwonych/żółtych/zielonych (zdublowane układy pomiarowe w torach sterowania i nadzoru, dyskryminacja progów ostrzegania i awarii)
 • Kontrola inżynierii ruchu (sekwencji sygnałów, czasów minimalnych, maksymalnych, międzyzielonych, międzyczerwonych)
 • Kontrola napięć spadków napięć na elementach wykonawczych (triakach)
 • Nadzór realizacji cyklu programowego
 • Nadzór odmierzania podstawy czasu
 • Eliminacja stanów sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu w czasie < 300ms

Inne realizowane funkcje kontrolnozabezpieczające

 • Pomiar i kontrola napięcia sieci zasilającej
 • Kontrola napięć zasilania układów logiki
 • Kontrola detektorów (underoccupancy, overoccupancy)
 • Kontrola zwarć, przerw i niewłaściwych indukcyjności pętli

Interfejs użytkownika

 • Diody LED - sygnalizacja obecności napięć zasilających stanu świateł na skrzyżowaniu, zgłoszeń od czujników uszkodzeń pętli, stanów wejść, stanów wyjść.
 • Wyświetlacz (LCD 4*20) + klawiatura wyboru opcji / edycji parametrów
 • Klawisze funkcyjne

Komunikacja - informacje ogólne

 • Koordynacja drogą kablową i bezprzewodową
 • Obsługa standardowego protokołu koordynacji MSR
 • Komunikacja z serwerem systemu centralnego sterowania z wykorzystaniem: łącz stałych, komutowanej sieci telefonicznej, sieci telefonii komórkowej GSM (transmisja danych, pakietowa transmisja danych GPRS), przez Internet
 • Koordynacja sterowników i komunikacja z serwerem systemu centralnego sterowania w oparciu o sieci LAN i WAN (protokół TCP/IP) zestawione na bazie łącz kablowych, światłowodowych, bezprzewodowych (WLAN), VPN
 • Powiadamianie - nawiązanie przez sterownik połączenia serwera systemu z podaniem rodzaju awarii/błędu/zdarzenia oraz lokalizacji
 • Realizacja usługi INFO-SMS do 1 - 3 wybranych numerów telefonicznych
 • Łącze serwisowe (ładowanie oprogramowania aplikacyjnego i danych)

Komunikacja systemowa - wybrane dane udostępniane przez sterownik

 • Statusy grup, detektorów, detektorów selektywnych, stany detektorów logicznych
 • Statusy wejść i wyjść
 • Parametry nadzoru detektorów
 • Parametry programowych generatorów zgłoszeń
 • Żądania załączenia grup
 • Tryby załączenia grup
 • Czasy oczekiwania zgłoszeń na sygnał zielony
 • Parametry elektryczne instalacji sygnalizacji świetlnej (napięcia, moce w torach poszczególnych sygnałów)
 • Dzienniki zdarzeń (logi) torów sterowania i nadzoru
 • Konfiguracja krótkoterminowych pomiarów ruchu
 • Konfiguracja długoterminowych pomiarów ruchu
 • Krótkoterminowe pomiary ruchu (optymalizacja sterowania)
 • Długoterminowe pomiary ruchu (statystyka)
 • Harmonogramy (roczny, tygodniowe, dobowe, dobowe dla dni świątecznych, awaryjny)
 • Parametry aplikacji sterujących FIXCON
 • Parametry aplikacji sterujących OPTICON
 • Parametry aplikacji sterujących SOPHICON
 • Czas i data

Komunikacja systemowa - wybrane polecenia obsługiwane przez sterownik

 • Polecenia monitorowania grup, detektorów, detektorów selektywnych itp. (odczyt statusów)
 • Polecenia odczytu nazw grup sygnalizacyjnych, detektorów
 • Polecenia programowania układów nadzoru napięć i mocy sygnałów świetlnych (progi awarii i ostrzegania)
 • Polecenia programowania detektorów MTDE/W/S (poziomy czułości, czasy obecności)
 • Polecenia programowania parametrów nadzoru detektorów
 • Polecenia sterowania kluczami wejść detekcji aplikacji sterujących
 • Polecenia programowania generatorów awaryjnych symulacji zgłoszeń (uszkodzonych detektorów)
 • Polecenia odczytu i kasowanie dzienników zdarzeń torów sterowania i nadzoru
 • Polecenia programowania pomiarów ruchu krótko i długoterminowych
 • Polecenia programowania harmonogramów
 • Polecenia edycji parametrów aplikacji sterujących FIXCON, OPTICON, SOPHICON (długości sygnałów, maksymalne długości sygnałów, czasy międzyzielone sterowania, parametry detekcji - luki czasowe, opóźnienia, filtracja itp.)
 • Odczyt/ładowanie/kasowanie plików danych sterownika
 • Synchronizacja czasu i daty

Komunikacja - powiadamianie

 • Powiadamianie przez nawiązanie połączenia z serwerem systemu i/lub wysłanie SMS
 • Wysyłanie SMS pod 1 - 3 numerów telefonicznych
 • Edycja numerów telefonicznych przy pomocy klawiatury i wyświetlacza sterownika
 • Konfigurowanie zdarzeń powodujących powiadamianie
 • Konfigurowanie numerów telefonów
 • Sygnalizowane błędy i awarie - awaria elektryczna sygnalizacji, błąd napięcia sieci, uszkodzenie modułu sterownika, błąd kontroli inżynierii ruchu, uszkodzenie detektora
 • Sygnalizowane zdarzenia - zmiana trybu pracy sterownika, załączenie zasilania, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, zalogowanie się użytkownika, wysłanie statusu sterownika o określonej godzinie

Inne dane odnośnie sprzętu

 • Mikrokomputer sterowania MSM - 32 bitowy
  • 66MHz, 32 - 64 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
  • 133MHz, 64 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
  • 650 MHz, 64 - 256 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
 • Mikrokomputer nadzoru MNM - 32 bitowy
  • 66MHz, 32 - 64 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
 • Elementy wykonawcze grup sygnałowych - triaki
 • Maksymalne obciążenie każdego z torów grupy sygnałowej - 400W
 • Układy wykonawcze przystosowane do sterowania dowolnymi źródłami sygnałów świetlnych o napięciu zasilania 230VAC (żarówkami, sygnalizatorami halogenowymi, sygnalizatorami LED)
 • Możliwość współpracy z dostępnymi na rynku wideodetektorami, detektorami mikrofalowymi, podczerwonymi, detektorami selektywnymi pojazdów komunikacji zbiorowej

Inne dane odnośnie oprogramowania

 • Obsługiwane aplikacje sterujące - OPTICON, SOPHICON i FIXCON
 • 3 dzienniki zdarzeń (logi) o pojemności 1000 komunikatów każdy dla każdego mikrokomputera (MSM, MNM).
 • Pełna kontrola dostępu w odniesieniu do wprowadzanych danych - dostęp do menu po wprowadzeniu kodu PIN użytkownika, identyfikacja użytkownika i jego uprawnień na podstawie PIN)
 • Wbudowane oprogramowanie umożliwiające dostrajanie parametrów kontroli elektrycznej, inżynierii ruchu oraz parametrów aplikacji sterujących przy pomocy wbudowanego wyświetlacza i klawiatury
 • Wyświetlanie wartości napięć i mocy w torach sygnałów świetlnych
 • Programowanie przy pomocy wyświetlacza i klawiatury wartości progowych napięć i mocy dla poszczególnych torów sygnalizacji
 • Edycja parametrów aplikacji sterujących przy pomocy wyświetlacza i klawiatury (długości sygnałów, maksymalne długości sygnałów, czasy międzyzielone sterowania, parametry detekcji - luki czasowe itp.)
 • Edycja harmonogramów załączania aplikacji sterujących przy pomocy wyświetlacza i klawiatury
 • Edycja danych dla wejścia detekcji aplikacji sterującej (0, 1, detektor fizyczny, sekwencyjny generator symulacji zgłoszenia, sekwencyjny generator symulacji zgłoszenia OR detektor fizyczny, generator symulacji zgłoszenia bramkowany sygnałem zielonym wybranej grupy sygnalizacyjnej)
 • Edycja sposobu reakcji sterownika na awarię detektora
 • Pełen zestaw narzędzi do programowania i konfigurowania (edytory, symulator, terminal, konfigurator)
Typ sterownikaLiczba grup sygn.Liczba wejśćLiczba wyjśćLiczba wejść pętli indukc.Port koordynacji MSRPort centralnego sterownika (monitorow.)
MSR-MINI-2002-
12W-(I1-12)-24-24W
1224024taktak
MSR-MINI-2002-
12W-(I1-12)-16/8-24W
1216824taktak
MSR-MINI-2002-
12W-(I1-12)-8/16-24W
1281624taktak
MSR-MINI-2002-
18W-(I1-18)-0-0
15000taktak

pobierz specyfikację